„Pieniądze na pracownika z Urzędu Pracy  czyli jak zdobyć „darmowego”  lub „prawie darmowego” pracownika”


 
 
Zastanów się, czy nie warto dostać dofinansowania do wynagrodzenia za pracę Twojego pracownika?

Dlaczego warto aplikować o dofinansowanie w formie stażu lub prac interwencyjnych przedstawia poniższy raport :

- Ponad 590 milionów złotych zostało przeznaczone w tym roku dla przedsiębiorców na dofinansowanie staży w firmach
- Dodatkowo 150 milionów złotych zostało przeznaczone w tym roku na dofinansowanie prac interwencyjnych
- Właściciele pozyskali w ostatnim półroczu ponad 22 000 stażystów/ki dla swoich firm !


Pamiętaj są to już ostatnie z szans na pozyskanie dofinansowanych pracowników, postaraj się teraz, zanim zrobi to Twoja konkurencja


Liczby nie kłamią, warto zastanowić się, jak możesz wykorzystać szansę, która
jest na wyciągnięcie ręki.

NIE WARTO SIĘ ZASTANAWIAĆ- PIERWSI ZAWSZE MAJĄ ŁATWIEJ
Dlaczego inni mają zrobić to za Ciebie ?


Poniżej przedstawiamy przygotowane specjalnie dla Ciebie szkolenie/przewodnik jak są możliwości pozyskania dofinansowania do wynagrodzenia i jak przygotować dokumenty, które należy złożyć chcąc się o takiego pracownika starać.
W szkoleniu znajdują się tylko i wyłącznie wyselekcjonowane informację, najbardziej przydatne i prezentowane w sposób zrozumiały dla każdego.
 
ZAKRES SZKOLENIA

I – Omówienie możliwości dofinansowania pracownika w firmie z Powiatowego Urzędu Pracy

II- Stażysta czyli darmowy pracownik – omówienie, w tym:
wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu- praktyczne wskazówki jak go wypełnić
Jak napisać program stażu

III. – Prace interwencyjne – omówienie, w tym:
Jak wypełnić wniosek o przyjęcie osoby w ramach pracy interwencyjnych
Jak napisać opis stanowiska

IV. - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy – omówienie, w tym:
Jak wypełnić wniosek o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy
Załączniki

V. – Obowiązki Pracodawcy i Pracownika, korzystającego z form dofinansowania z Urzędu Pracy


Po szkoleniu każdy uczestnik będzie wiedział :

- jakie są dotacje dofinansowanie pracownika
- czy może starać się o takie dofinansowanie
- co i w jakim zakresie można dofinansować
- jak, gdzie i kiedy należy złożyć dokumentację
- co należy zrobić, aby dotację otrzymać.

WARTO POŚWIĘCIĆ TROCHĘ SWOJEGO CZASU
w zamian za
MOŻLIWOŚĆ  WYPRZEDZENIA KONKURENCJICo to są staże:

        STAŻ, może trwać przez okres nieprzekraczający 12 miesięcy i przez ten okres bezrobotnemu przysługuje stypendium w wysokości 140 % zasiłku dla bezrobotnych, które wypłaca urząd pracy ze środków Funduszu Pracy.

Ze stażu może skorzystać:

 • bezrobotny, który do dnia skierowania na staż nie ukończył 25 roku życia,
 • bezrobotny, który w okresie 12 m-cy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, który nie ukończył 27 roku życia.

Staż to wykonywanie w miejscu pracy określonych zadań, umożliwiających nabywanie praktycznych umiejętności, które pozwolą później na samodzielne wykonywanie pracy.

W czasie stażu nie nawiązuje się stosunku pracy tzn., że osoba odbywająca staż nadal posiada status osoby bezrobotnej i nie może uzyskiwać dochodu (oprócz wypłacanego przez PUP stypendium za staż).

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy powiatowym urzędem pracy (starostą) a pracodawcą oraz skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy.

Dodatkowe informacje dotyczące stażu:

 • Staż realizowany jest wg określonego programu. Program umożliwia samodzielne wykonywanie pracy po zakończeniu stażu. Powiatowy urząd pracy ma obowiązek zapoznać osobę bezrobotną z programem, który zawiera informacje dot. praktycznego wykonywania czynności lub zadań na stanowisku pracy lub w zawodzie. ( Program ustala pracodawca)
   
 • Na stażu wykonuje się czynności lub zadania w wymiarze czasu obowiązującym pracownika zatrudnionego na danym stanowisku pracy lub w danym zawodzie (nie więcej niż 40 godz. tyg.) z wyjątkiem pracy w godzinach nocnych.
   
 • W trakcie trwania stażu przysługują 2 dni urlopu za każde 30 dni kalendarzowe. Każde 2 dni można wykorzystać najwcześniej po upływie 30 dni i za ten okres przysługuje stypendium.

 
Co to są prace interwencyjne:

Prace interwencyjne oznacza to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które następuje w wyniku umowy zawartej ze starostą w imieniu, którego występuje dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Do wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych mogą być kierowane osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy są:

 1. bezrobotni do 25 roku życia
 2. bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art.50 ust.2 pkt 2, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 3. bezrobotni powyżej 50 roku życia
 4. bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego
 5. bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia
 6. bezrobotni , którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia
 7. bezrobotni niepełnosprawnymi.


Kwoty refundacji wynagrodzenia pracownika:

 1. Prace interwencyjne w wymiarze pełnego etatu ( refundacja maksymalnie do 12 miesięcy) : 550 zł + ZUS
 2. Prace interwencyjne w połowie wymiaru czasu pracy ( refundacja maksymalnie do 12 miesięcy): 460 zł + ZUS
 3. Prace interwencyjne dla osób powyżej 50 roku życia ( refundacja maksymalnie do 24 miesięcy):  560 zł + ZUS8 powodów dla których warto kupić szkolenie

"Pieniądze na pracownika z Urzędu Pracy, czyli jak zdobyć„darmowego” lub „prawie darmowego pracownika”


1. Szybki dostęp do najbardziej rzetelnej i praktycznej wiedzy
2. Zwiększasz swoje szanse na pozyskanie dofinansowania pracownika i rozwój firmy
3. Oszczędzasz czas, bo otrzymujesz tylko aktualną i praktyczną wiedzę
4. Szkolenie stworzone przez doświadczonego specjalistę, jest gwarancją najwyższej jakości
5. Szkolenie to gotowa instrukcja, jak KROK PO KROKU otrzymać dofinansowanie na pracownika
6. W szkoleniu znajdziesz gotowe przykłady projektów, które otrzymały dofinansowanie
7. Dla osób, które zakupią szkolenie przewidziany jest BONUS
8. ..... zyskujesz SPOKÓJ DUCHA, ponieważ wiesz, że zrobiłeś/aś wszystko, żeby wykorzystać swoją szansę na uzyskanie DOFINANSOWANIA.

ABY REALNIE MYŚLEĆ O OTRZYMANIU DOFINANSOWANIA NALEŻY JAK NAJSZYBCIEJ ROZPOCZĄĆ PRZYGOTOWANIA